Josemaría Escrivá Obras
Fundació Studium
La Fundació Studium es va constituir a Madrid el 6 d'abril del 2000. En són els fins: “promoure l'edició i divulgació sense ànim de lucre de tota mena d'obres literàries que contribueixin a la formació humana i cristiana de les persones, així com promoure o participar en activitats de tipus cultural que tinguin el mateix caràcter de formació o divulgació de valors humans o espirituals".

Des del gener del 2001, aquesta fundació gestiona els drets fora de l’estat Espanyol, en tots els idiomes, de les obres de sant Josepmaria Escrivà i d'altres llibres. Té el domicili a Castelló, 115 - 28006 Madrid([email protected]). El president del patronat és Rafael Palomino Lozano i el secretari n’és Jesús María Mínguez Fernández.

Durant el darrer any la Fundació Studium ha rebut nombroses peticions per a editar les obres de sant Josepmaria Escrivà en diverses llengües. La majoria procedeixen de països en vies de desenvolupament, com ara Armènia, Grècia o Romania. Solen ser peticions de particulars, moguts espiritualment per la lectura dels llibres de sant Josepmaria Escrivà.

Altres vegades, prenen la iniciativa les editorials locals, o els bisbes, que comproven el bé que aquestes obres fan als fidels de les seves diòcesis. És el cas del bisbe de l’arxieparquia de Kottayam per a la regió de Malabar, de ritu siro-malabar, a l’Índia, que ha promogut la publicació del Via Crucis en malabar.

El 2006, gràcies a la generositat de les persones que hi col·laboren, s'han fet quaranta edicions de llibres de sant Josepmaria Escrivà. Tanmateix, la Fundació segueix requerint ajuda econòmica per a respondre positivament a les peticions d'edició de diversos països.

Per això, el Patronat de Studium creu oportú donar les dades del compte corrent de la Fundació, perquè hom pugui fer transferències i accelerar els temps:

Fundació Studium
Barclays Bank, S. A.
Agencia nº 41
José Ortega i Gasset, 25
28006 Madrid

0065 0153 18 0001022887
IBAN ES08 0065 0153 1800 0102 2887
BIC (SWIFT) BARCESMM

Hom pot també enviar xecs nominatius a l'adreça de la seu social:

Fundació Studium
C/ Castelló, 115 2º
28006 - MADRID